Ik heb mijn kind ingeschreven. Hoe verloopt de informatievoorziening verder?
Om meteen maar met de meest gestelde vraag in huis te vallen. Via deze website worden regelmatig de meest recente informatie gepubliceerd. Ongeveer een week voor aanvang van het kamp ontvangt u via de mail en/of in de brievenbus het 'kampboekje'. Hierin staat alle informatie die nodig is. Mocht je toch specifieke informatie eerder willen ontvangen, kun je altijd contact opnemen en je vraag stellen. Uiteraard kun je ook op deze pagina kijken of je vraag en antwoord er bij staat.

Voor wie is dit Jongerenkamp bedoeld?
Het Jongerenkamp is bedoeld voor jongeren uit het parochiecluster Ubach over Worms die misdienaar of acoliet zijn of actief lid zijn bij Liesse (Vriendenkring, Jongerengroep) in de leeftijd tussen 7 en 16 jaar.

Waaruit bestaat de leiding?
De leiding van het Jongerenkamp is in handen van mensen die betrokken zijn bij de misdienaars en de jongerengroepen uit de parochie. De kinderen kennen dus altijd iemand van de leiding. Verder bestaat de leiding hoofdzakelijk uit volwassenen. De leiding bestaat uit zo'n 8 personen.

Wie begeleidt mijn kind?
Alle kinderen maken deel uit van een groepje. Elk groepje heeft weer een groepsbegeleider. Deze groepsbegeleider is het eerste aanspreekpunt van het kind en heeft extra persoonlijke aandacht voor hem of haar. In de regel is het zo dat de jongensgroepen begeleid worden door een mannelijke begeleider en de meisjesgroepen door een vrouwelijke begeleider. De groepsbegeleiders zijn altijd volwassen personen die ruime ervaring hebben in het begeleiden van groepen.

Hoe ziet de organisatie van het kamp er uit?
Het kamp kent een hoofdleider. Deze is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het kamp. Hij draagt zorg dat het programma loopt zoals gepland en ondersteunt de groeps- en spelleiders. Elk kind heeft een groepsleider. De taken van deze zijn reeds beschreven in een eerdere vraag. Verder kent de organisatie van het Jongerenkamp ook zogenaamde spelleiders. Dit kunnen minderjarigen zijn die ervaring opdoen in het begeleiden van een kamp. Hun taken bestaan uit het organiseren en leiden van de spelactiviteiten en het 'vrij spelen' met de jongeren tussen de activiteiten in. Uiteraard hebben wij ook een keukenstaf, welke ons voorziet van heerlijke maaltijden en er zorg voor draagt dat de kampplaats schoon is.
Naast deze rollen, zijn er ook nog diverse taken. Zo hebben we een fotograaf, een (of meerdere) EHBO-ers en is er iemand voor de liturgie (pastoor of een parochie-assistent).

Staat het geloof centraal tijdens het kamp?
Het kamp is primair bedoeld om op een leuke manier met elkaar een gezellige tijd te hebben. Bedoeld als 'dank je wel dat je bij de parochie betrokken bent'. Maar we zijn en blijven wel deel uit maken van een geloofsgemeenschap en dragen wel ons geloof uit. Dit doen we door iedere dag de H.Mis te vieren als pastoor aanwezig is of bij diens aanwezigheid een gebedsdienst door de parochie-assistent. Elke dag bereid een groepje hun bijdrage voor. Iedere avond is er een korte liturgische dagsluiting. De overige tijd besteden we aan sport en spelactiviteiten. 

Hoe ziet het programma van het kamp uit?
Het kampprogramma is een van de best bewaarde geheimen. Pas op de ochtend tijdens het kamp wordt het programma bekend gemaakt. Maar om een indruk te geven wat er zoal gebeurd volgt hier een opsomming van enkele activiteiten die we zoal doen: bosspelen, sport, knutselen, speurtocht, dropping, zeskamp, quizzen, spelprogramma's, theater, zwemmen, etc. Het enige wat er ieder jaar wordt gedaan is zwemmen. Want zeg nou zelf: "Wat is een kamp zonder zwemmen?" Ook is het inmiddels een traditie geworden dat we een talentenjacht houden op de laatste avond van het kamp. Je kunt dus thuis al een leuke act bedenken en oefenen. Maar ook op kamp is er volop gelegenheid om dit te oefenen.
Er wordt rekening gehouden met het weer. Er is een regenprogramma beschikbaar indien het weer zeer slecht is.

Het kamp is niet dicht getimmerd met een vast spelprogramma. Er is voldoende ruimte voor vrij spel. Er zijn sport- en knutselmaterialen aanwezig die gebruikt kunnen worden. Verder kunnen de kinderen ook naar de speeltuin op het kampterrein. Kinderen kunnen gedurende deze tijd zelf kiezen wat ze gaan doen. Wel is er altijd toezicht door de leiding om het in goede banen te leiden.

Hoe wordt de groepsindeling gemaakt en heb ik daar als ouder invloed op?
De groepsindeling wordt pas op het kamp bekend gemaakt. Bij het samenstellen van de groepen wordt rekening gehouden met de leeftijd en het geslacht (jongens slapen bij jongens, meisjes slapen bij meisjes). Het is in principe niet mogelijk om aan te geven bij wie je op de kamer slaapt. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden dat iedereen bij bekenden op de kamer slaapt. Soms is dit echter niet te realiseren. Vandaar dat er geen toezeggingen worden gedaan.

Is er ook corvee?
Het opruimen van het kamp en het kampterrein is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom is beurtelings een groepje belast met corvee. De precieze inhoud van de corvee is afhankelijk van de mogelijkheden die het kampgebouw biedt. Meestal bestaat corvee uit het dekken en afruimen van de tafels rond de maaltijden, het vegen van de eetzaal en helpen bij de afwas (als er geen afwasmachine beschikbaar is). Daarnaast draagt iedereen zorg voor het opruimen van zijn eigen slaapkamer. Er wordt iedere dag een zogenaamde kamerinspectie gehouden, waarbij men punten kan verdienen voor het klassement.

Mijn kind heeft heimwee. Hoe gaan jullie daar mee om?
Op bijna ieder kamp krijgen we te maken met heimwee. Vooral bij de jongeren die voor het eerst meegaan kan dit voorkomen. De leiding heeft hier inmiddels ruime ervaring mee. Als uw kind hier last van heeft is het belangrijk om dit vooraf kenbaar te maken. De groepsleider zal tijdens de rustige momenten (wanneer dit het vaakst optreedt) extra aandacht geven aan uw kind om hem of haar af te leiden. Ook een vast belmoment met het thuisfront werkt goed. Uit ervaring weten we dat het meegeven van een mobieltje een averechts effect heeft en raden wij daarom ten stelligste af. De leiding heeft dan geen zicht meer op de mate van heimwee van uw kind. Hierdoor wordt het moeilijk, zo niet ondoenlijk, om uw kind hierin te begeleiden en ondersteunen. In de afgelopen jaren is er nog geen kind naar huis hoeven gaan wegens heimwee, indien we dergelijke afspraken maken. Het is belangrijk om dit thuis met uw kind te bespreken en vooral te benadrukken dat er op kamp veel leuke activiteiten zijn.

Bij mijn kind spelen een aantal belangrijke zaken. Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn kind de benodigde zorg en aandacht krijgt?
Natuurlijk is ieder kind bijzonder! Maar zijn er speciale zaken die belangrijk zijn voor de leiding om te weten, zodat de zorg voor uw kind optimaal is? Laat het ons dan weten. Bij het invullen van het inschrijfformulier kunt u deze bijzonderheden doorgeven en kunt u eveneens aangeven dat contact vooraf gewenst is. De leiding zal in dat geval contact met u opnemen om de bijzonderheden te bespreken. Tijdens het kamp zal de leiding hier rekening mee houden. Uiteraard wordt er vertrouwelijk mee omgegaan. 

Wat is er geregeld rondom ongevallen?
Ieder jaar gaat een goed gevulde EHBO koffer mee op kamp. We hopen dat we deze iedere keer ongebruikt mee terug kunnen nemen. Afkloppen: tot nu toe lukt dat aardig. Verder zijn er voldoende leiders aanwezig die een verpleegkundige- of EHBO achtergrond hebben. 
Verder wordt ieder jaar een calamiteitenplan opgesteld om voorbereid te zijn indien er zich problemen voordoen. Hierom wordt er bij het inschrijfformulier ook om de medische gegevens van uw kind gevraagd.

Hoe gaan jullie om met teken tijdens de bosspelen?
Teken zijn vervelende beesten die voor nare situaties kunnen zorgen. Anderzijds laten we ons door deze krengen niet het bos uit jagen. Het is belangrijk dat de jongeren, zodra ze het bos ingaan, kleding aandoen met lange mouwen en broekspijpen en eveneens dichte schoenen dragen. De leiding ziet hier op toe. Ondanks dit willen we je vragen om jullie kind hier thuis ook op te attenderen.
Na afloop van het bosspel wordt iedereen gestimuleerd om zichzelf en/of elkaar te controleren op teken. Mocht je vermoeden dat er een teek bij je zit, meldt je dan bij de EHBO-er. Deze heeft de juiste middelen om de teek te verwijderen. Uiteraard worden ouders na afloop van het kamp geïnformeerd.

Is er een reisverzekering afgesloten?
Het afsluiten van een reisverzekering is duur en vaak hebben mensen al een doorlopende reisverzekering (en zijn dus dubbel verzekerd). Daarom sluiten we in principe alleen een reisverzekering af voor de personen die in het inschrijfformulier hebben aangegeven niet over een reisverzekering te beschikken. 

Welke regels hebben jullie op kamp?
Net als thuis gelden er ook op kamp een aantal regels. Om het kamp voor iedereen leuk en veilig te laten verlopen, maken we een aantal afspraken met elkaar:
  1. De slaapzalen zijn alleen bedoeld om te slapen. Overdag verblijven we in de aangewezen ruimtes. Omdat iedereen een eigen slaapplek heeft, hoeft niemand op een andere slaapzaal te komen.
  2. Houdt je aan de regels van de kampplaats en de omgeving.
  3. Heb respect voor de omgeving. Ruim afval op in de daarvoor bestemde plaatsen. Geniet van de natuur en laat deze achter zoals je deze aantreft.
  4. Heb respect voor de spullen van een ander. Gebruik alleen spullen van een ander als de ander dat ook goed vindt. Behandel deze spullen alsof deze van jezelf zijn. Geef de geleende spullen op de afgesproken tijd terug.
  5. Heb respect voor de ander. Ga met de ander om, op de wijze dat jij wilt dat met jou wordt omgegaan. Zorg ervoor dat iedereen een leuk kamp heeft.
  6. Geniet van het kamp. Zorg dat je uitgerust en met veel plezier aan de activiteiten deelneemt. Ben op tijd aanwezig.
  7. Luister goed naar de leiding. Zij willen er voor zorgen dat iedereen een gezellig en veilig kamp heeft. Help de leiding als ze je daar om vragen.
  8. Als je ergens mee zit, jij je even verveelt (wat we ons bijna niet kunnen voorstellen) of als je iets vervelend vindt, blijf er dan niet mee lopen. Kom gerust naar de leiding. Zij zijn er om jullie een leuk kamp te bezorgen.
Als we met z’n allen proberen deze afspraken na te leven, zal iedereen een leuk en veilig kamp hebben.

Hebben jullie regels met betrekking tot 'schermpjes'?
We zijn met elkaar op kamp. De leiding vindt het SAMEN spelen een héél belangrijk en zinvol onderdeel voor de sfeer op het kamp. Hierbij passen geen telefoons en portable spelcomputers. Er is op kamp meer dan genoeg te doen voor iedereen. Daarom vragen wij met klem om ‘de schermpjes’ thuis te laten!!! Indien men even naar huis wil bellen, kan hiervoor een telefoon van de leiding gebruikt worden.

Mobiele telefoons:
Mocht je telefoon echter geen week zonder jou kunnen en je besluit er toch een mee te nemen, spreken we af dat je deze in het begin van de week bij je groepsleider in bewaring geeft en in overleg met hem/haar mag gebruiken.

Overige schermpjes:
Tijdens het programma (en daar hoort ook eten bij) blijven deze op de slaapkamer. De leiding is niet van plan om hier op te passen (behalve als jullie je niet aan de afspraak houden en tijdens het programma toch gebruik maken van deze spullen); als jullie deze spullen toch meenemen is dit geheel op eigen risico.

Hoeveel zakgeld moet ik mijn kind meegeven?
Als kampleiding zeggen wij: “Geef de kinderen niet teveel zakgeld mee”. Een bedrag van €15,00 is meer dan toereikend. Gedurende de kampweek gaan we enkele malen naar plaatsen waar de kinderen snoep en drinken kunnen kopen. De maaltijden, entreeprijzen en dergelijke zijn bij het inschrijfgeld inbegrepen.

Wat moet mijn kind meenemen op kamp?
HIER kun je een bagagelijst vinden en downloaden, waarin staat aangegeven welke spullen de jongeren mee dienen te nemen. In deze lijst kun je tevens invullen hoeveel spullen je mee hebt gegeven. Dit helpt de jongeren bij het inpakken van hun koffer aan het einde van het kamp. Eventueel achtergebleven bagage wordt mee terug genomen. Als men iets mist, kan men contact opnemen met de leiding.